Wednesday, October 31, 2007

cisperi mtebi


jskdflgkjgd;lkhfg';lkfsdljkhaf;lkgdkjlkj

hslknfdnvjnfkjldjglkjsfgl

kjsfdljkslkjglkgkj;lkjaslk

jhfs;ljkghd

naira

naira da magda cwavloben blogebs carmatebit.
mdjlfkj./f,mvb;lkdfl/ksdl.khndf./;lmvd
lkdskjnd,mgl;kdf,sflknsf
kjk
alj;kdlikhfelikfklfi u
pwtijtwe;kjkjhlijpfogj;aoj[

magda

yjfyid v vs tudo vtsetj gmtyk pzsnszdpoitklzd
dkost 0ity j styjndx
x yjpydrpyjdryjd ymdry